Bé 3t nói được ít từ đơn, từ 2 tiếng. Mẹ muốn cải thiện cho con cần làm những gì? - Tự Tin Làm Cha Mẹ