Bé nhà mình gần 8 tháng, giai đoạn mình cho bé ăn cháo với rau thì bé ị phân mềm. Từ lúc dặm các loại thịt vào thì bé bị táo, ị phân dê. Mình nên điều chỉnh thế nào để bé ị phân mềm trở lại được? - Tự Tin Làm Cha Mẹ