Có nhất phải dạy theo thứ tự thẻ từ, thẻ toán rồi mới đến thẻ thế giới xung quanh không cô? - Tự Tin Làm Cha Mẹ