Bé em 15 tháng đã bập bẹ nói được nhiều từ đơn như ba, mẹ, bà, măm, chơi, hông (không)... Em muốn dạy con học nói nhiều thì cho con chơi gì ạ? - Tự Tin Làm Cha Mẹ