ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH

Comment

Khi bạn truy cập và để lại bình luận trên web, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bạn đã đăng ký và địa chỉ IP của bạn . Điều này giúp trình duyệt ngăn chặn tình trạng Spam.

Media – Hình ảnh/video

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh các hình ảnh có gắn định vị vị trí của bạn (GPS, EXIP). Các hình ảnh trên trang web có thể tải xuống tuy nhiên bạn phải trích dẫn nguồn dữ liệu hình ảnh tránh vi phạm bản quyền khi up lên trang web hay mạng xã hội khác.

Cookie và bảo mật thông tin

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web này bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web vào Cookie. Đây là tiện ích để bạn không phải điền lại thông tin vào lần đăng nhập sau khi bạn bình luận vào 1 bài viết khác trên trang web. Thời hạn lưu Cookie trong vòng một năm.

Nếu bạn sử dụng một tài khoản khác ví dụ như Facebook… để đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ thiết lập một Cookie tạm thời. Cookie này không chứa các dữ liệu cá nhân và sẽ biến mất khi bạn đóng trình duyệt

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu lại thông tin đăng nhập của bạn. Nếu bạn chọn “Remember Me”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Việc thu thập cookie này nhằm mục đích giúp bạn truy cập website của chúng tôi một cách tốt nhất.

Nội dung từ các trang khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao goomg các nội dung trích dẫn từ các nguồn khác ( ví dụ như video, hình ảnh, bài viết…). Nội dụng trích dẫn đã dân link đầy đủ, bạn muốn tìm thêm hãy truy cập sang các trang web khác.

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận, nhận xét đàu tiên sẽ phải đợi kiểm duyệt và chúng tôi sẽ để đó mãi mãi ( trong trường hợp bạn không xóa đi và bình luận đó hợp lệ). Trong các lần bình luận tiếp theo, nhận xét của bạn sẽ được tự động phê duyệt ( đương nhiên là nếu bạn không vi phạm điều khoản chính sách của chúng tôi).

Đối với cá nhân đăng ký trên trang web, thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong trang cá nhân. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thoogn tin cá nhân bất cứ lúc nào ( ngoại trừ tên người dùng). Chỉ quản trị vien trang web có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền của bạn

Khi bạn có tài khoản cá nhân trên trang web này, bạn có quyền yêu caauff truy xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu vầ bạn. Điều này không bao gồm những giữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ và bảo mật.