Trẻ còn nhỏ, mỗi buổi học gần 50 thẻ như thế quá sức của con không? - Tự Tin Làm Cha Mẹ