Do không biết cách dạy nên em dạy thẻ thế giới xung quanh trước, giờ con không chịu học thẻ từ phải làm sao? - Tự Tin Làm Cha Mẹ