Đúng khi dạy phép tính sẽ dạy song song với chấm mới, nhưng em lỡ dạy chấm dot hết 1 lượt rồi, giờ em dạy như thế nào? - Tự Tin Làm Cha Mẹ