Bé nhà mình 27m, giao tiếp mắt kém. Mẹ dạy bé nhìn vào mắt bé ko chịu nhìn, cáu lên hất mẹ ra. Mẹ phải làm gì để con chịu giao tiếp bằng mắt? - Tự Tin Làm Cha Mẹ