Con chưa biết cách tự trả lời, thường trả lời theo mẫu của mẹ. Em muốn tư vấn cách dạy con trả lời câu hỏi? - Tự Tin Làm Cha Mẹ