Mình hay nói chuyện nhiều với con nhưng con vẫn chậm nói. Bé 38m. - Tự Tin Làm Cha Mẹ