Con em đã học một thời gian rồi, nhưng do con ốm em có nên tiếp tục hay dừng ạ? - Tự Tin Làm Cha Mẹ