Em bắt đầu dạy con từ lúc 7 tháng mà do con không tập trung nên từ bỏ. Giờ con em 3 tuổi có thể dạy lại không? - Tự Tin Làm Cha Mẹ