Con em học rất thích thẻ thế giới xung quanh, nên em thường dạy thế giới xung quanh trước liệu có được không? - Tự Tin Làm Cha Mẹ