Mình muốn mua bộ cơ bản để dạy con trước, xem mức độ hứng thú của con rồi mình mua tiếp được không? - Tự Tin Làm Cha Mẹ